Polisïau CARUFFOTOS

Polisi Preifatrwydd a Chwcis – Dewi Wyn (CARUFFOTOS)

Cyflwyniad

Gweinyddir y wefan hon gan Dewi Wyn (CARUFFOTOS). Rydym yn fusnes sy’n masnachu o’n hadeilad yn 3 Ffordd yr Ala, Pwllheli, GWYNEDD, LL53 5BU. Mae Dewi Wyn (CARUFFOTOS) wedi ymrwymo i barchu hawliau preifatrwydd ymwelwyr i wefan CARUFFOTOS. Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn esbonio sut rydym yn casglu, storio a defnyddio data personol amdanoch chi pan ymwelwch â gwefan CARUFFOTOS, yn prynu cynhyrchion gennym ni neu’n darparu eich data personol i ni fel arall. Mae’n rhoi manylion i chi am y mathau o ddata personol rydyn ni’n eu casglu gennych chi, sut rydyn ni’n defnyddio’ch data personol a’r hawliau sydd gennych chi i reoli ein defnydd o’ch data personol. Mae’r geiriau a ddefnyddir yn y Polisi Preifatrwydd a Chwcis hyn gyda’r un ystyr ag a briodolir iddynt yn y Telerau Defnyddio.

Pa wybodaeth bersonol ydym ni’n ei chasglu amdanoch chi?

Pan fyddwch yn edrych ar ein gwefan Caru Photos and Gifts ac yn symud o’i hamgylch, yn cofrestru cyfrif neu’n prynu nwyddau gennym ni, mae’n bosibl y byddwn yn casglu rhywfaint neu’r holl ddata personol canlynol amdanoch:

 • enw defnyddiwr a chyfrinair;
 • enw;
 • cyfeiriadau talu a danfon, cyfeiriad e-bost a rhif(au) ffôn;
 • manylion y dull talu (cerdyn credyd neu gerdyn debyd fel arfer);
 • eich delweddau a chynnwys arall gan y defnyddiwr;
 • gohebiaeth gyda ac oddi wrth Dewi Wyn (Caru Photos and Gifts);
 • eich dewisiadau o ran derbyn negeseuon gan Dewi Wyn (Caru Photos and Gifts);
 • gwybodaeth am eich defnydd o wefan Caru Photos and Gifts, a’ch gweithgareddau pori a phrynu ar-lein; a manylion y gallwn ofyn i chi eu cyflwyno i gadarnhau pwy ydych chi.

Efallai y byddwn hefyd yn casglu rhywfaint o’r data personol hwn gan drydydd partïon sydd â’ch caniatâd i drosglwyddo eich manylion i ni. Er mwyn manteisio ar rai o’n gwasanaethau, efallai y bydd angen i chi roi manylion personol trydydd parti i ni (er enghraifft, eu henw a’u cyfeiriad os ydych am anfon nwyddau atynt fel rhodd). Ni fyddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon ar gyfer unrhyw beth heblaw darparu’r gwasanaethau y rhoddwyd y wybodaeth ar eu cyfer. Efallai y byddwn yn datgelu eich enw cyntaf a’ch cyfenw, i drydydd partïon a ddewiswyd, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i’n partneriaid cynhyrchu ar gyfer eitemau yr ydych wedi’u prynu drwy’r wefan nad ydynt wedi’u cynhyrchu yn y siop. Diben hyn yw er mwyn i’r trydydd partïon allu cadw cofnod o bwy sydd wedi prynu nwyddau ganddynt. Un o’r amodau wrth i chi ddefnyddio ein gwasanaethau yw eich bod yn cytuno i ddatgelu’r data hwn.

Sut ydym ni’n defnyddio eich gwybodaeth bersonol?

Bydd eich data personol yn cael ei gasglu, ei brosesu, ei storio a’i ddefnyddio gennym ni, a’i drosglwyddo a’i brosesu gan ein his-gwmnïau a/neu gwmnïau cysylltiedig a phroseswyr data eraill sy’n gweithredu o dan gontract gyda ni er mwyn:

 • darparu gwasanaethau Caru Photos and Gifts i chi;
 • creu nwyddau personol a ddewiswyd gennych;
 • cysylltu eich cyfrif, a’r nwyddau a brynwch, gyda chi, ac i gadarnhau eich manylion adnabod;
 • os byddwch yn dewis storio dull talu gyda ni, i gysylltu’r dull talu hwnnw â chi pan fyddwch yn archebu;
 • prosesu taliadau a wnewch ar gyfer nwyddau;
 • trosglwyddo eich archeb am nwyddau i’w darparu gan y darparwyr trydydd parti sy’n gweithio i ni;
 • darparu cymorth i gwsmeriaid;
 • cysylltu â chi drwy e-bost a thrwy ddyfeisiau symudol (fel neges destun (SMS) a neges hysbysu) mewn perthynas â’ch cyfrif neu hysbysiadau o gynigion a deunydd hyrwyddo ac ati;
 • cysylltu â chi drwy’r post mewn perthynas â’ch cyfrif neu i roi gwybod am gynigion ac ymgyrchoedd hyrwyddo ac ati;
 • cynnwys eich delweddau yn ein cysylltiadau â chi, er enghraifft i ddangos enghreifftiau o nwyddau sy’n darlunio eich delweddau a allai fod o ddiddordeb i chi, yn ein barn ni;
 • at ddibenion boddhad cwsmeriaid a gwella profiadau cwsmeriaid, e.e. trwy ddadansoddi data sydd gennym amdanoch, a’i gyfuno â data a gedwir gan drydydd partïon, er mwyn canfod eich diddordebau, eich demograffeg a ffactorau eraill, ac o ganlyniad, cynnig nwyddau a gwasanaethau sy’n debygol o fod â’r gwerth mwyaf i chi; ac mewn cysylltiad ag atal a chanfod twyll a throseddau eraill.
 • pasio eich archeb cynnyrch i’w ddanfon gan ddarparwyr trydydd parti a gyflogir gennym ni;
 • darparu cefnogaeth i gwsmeriaid;
 • cysylltu â chi trwy e-bost a chyfathrebu symudol (megis neges testun (SMS) a hysbysiad “gwthio”) o ran eich cyfrif neu hysbysiadau o gynigion a hyrwyddiadau ac ati;
 • cysylltu â chi trwy’r post mewn perthynas â’ch cyfrif neu hysbysiadau o gynigion a hyrwyddiadau ac ati;
 • cynnwys eich delweddau yn ein cysylltiadau â chi, er mwyn darlunio enghreifftiau o gynhyrchion y credwn a allai fod o ddiddordeb ichi sy’n defnyddio eich delweddau;
 • at ddibenion boddhad cwsmeriaid a gwella profiad cwsmeriaid, megis trwy ddadansoddi data sydd gennym amdanoch chi, a’i gyfuno â data a gedwir gan drydydd partïon, er mwyn dirnad eich diddordebau, demograffeg a ffactorau eraill, ac o ganlyniad i gynnig nwyddau a gwasanaethau sy’n debygol o fod â’r gwerth mwyaf i chi; ac mewn cysylltiad ag atal a chanfod twyll a throseddau eraill.

Os dewiswch storio Dull Talu gyda ni, ni fydd y Dull Talu hwnnw mewn gwirionedd yn cael ei storio gan Dewi Wyn (CARUFFOTOS) nac o fewn gwefan CARUFFOTOS ei hun, ond yn hytrach yn cael ei storio gan ddarparwr gwasanaeth talu o dan gontract gyda ni. Bydd yn ofynnol i’r darparwr gwasanaeth talu storio cydymffurfio â Safon Diogelwch Data’r Diwydiant Cerdyn Talu (PCI DSS). I ddileu neu newid Dull Talu wedi’i storio, dilynwch y gweithdrefnau a bennir ar y wefan neu cysylltwch â’n tîm gwasanaethau cwsmeriaid. Efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth anhysbys yn awtomatig am eich defnydd o wefan CARUFFOTOS. Er enghraifft, efallai y byddwn yn cofnodi’n awtomatig pa rannau o wefan CARUFFOTOS rydych chi’n ymweld â nhw, pa borwr gwe rydych chi’n ei ddefnyddio a’r wefan wnaeth eich arwain at wefan CARUFFOTOS. Ni ellir eich adnabod o’r wybodaeth hyn. Mae’n ein galluogi i lunio ystadegau ynghylch y defnydd o wefan CARUFFOTOS, ac i helpu i dargedu a hysbysebu’r cynnwys cywir o wefan CARUFFOTOS.

Datgelu eich data personol

Ni fyddwn yn datgelu unrhyw ran o’ch data personol, ac eithrio i is-gwmnïau a / neu gwmnïau cysylltiedig â phroseswyr data (gan gynnwys danfonwyr a darparwyr gwasanaeth talu) o dan gontract gyda ni, heb eich caniatâd oni bai:

 • bod gennym hawl gyfreithiol i wneud hynny (er enghraifft, yn unol â gorchymyn llys neu at ddibenion atal neu ganfod trosedd neu dwyll);
 • rydym mewn trafodaethau â thrydydd parti ar gyfer gwerthu neu brynu unrhyw un o fusnes neu asedau Dewi Wyn (CARUFFOTOS), ac os felly gallwn ddatgelu eich data personol i ddarpar werthwr neu brynwr busnes neu asedau o’r fath;
 • Mae Dewi Wyn (CARUFFOTOS), neu ei holl asedau i raddau helaeth, yn cael ei gaffael gan drydydd parti, ac os felly bydd data personol a gedwir gan Dewi Wyn (CARUFFOTOS) am ei gwsmeriaid yn un o’r asedau a drosglwyddir; neu
 • i orfodi neu gymhwyso ein Telerau Defnyddio a chytundebau eraill yr ydych yn barti iddynt, neu i amddiffyn ein hawliau, eiddo, diogelwch, cwsmeriaid neu eraill.

Cwcis

Mae cwci yn cynnwys gwybodaeth a anfonir gan weinydd gwe i borwr gwe a’i storio gan y porwr. Yna anfonir y wybodaeth yn ôl i’r gweinydd bob tro y mae’r porwr yn gofyn am dudalen gan y gweinydd. Mae hyn yn galluogi’r gweinydd gwe i nodi ac olrhain y porwr gwe.

Rydym yn defnyddio cwcis “sesiwn” ar y wefan. Byddwn yn defnyddio’r cwcis sesiwn i gadw golwg arnoch chi wrth i chi lywio’r wefan. Bydd cwcis sesiwn yn cael eu dileu o’ch cyfrifiadur pan fyddwch chi’n cau’ch porwr.

Rydym yn defnyddio Google Analytics i ddadansoddi’r defnydd o’r wefan hon. Mae Google Analytics yn cynhyrchu gwybodaeth ystadegol a gwybodaeth arall am ddefnyddio gwefan trwy gwcis, sy’n cael eu storio ar gyfrifiaduron defnyddwyr. Defnyddir y wybodaeth a gynhyrchir sy’n ymwneud â’n gwefan i greu adroddiadau am ddefnyddio’r wefan. Bydd Google yn storio’r wybodaeth hon. Mae polisi preifatrwydd Google ar gael yn: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Mae’r mwyafrif o borwyr yn caniatáu ichi wrthod pob cwci, tra bod rhai porwyr yn caniatáu ichi wrthod cwcis trydydd parti yn unig. Er enghraifft, yn Internet Explorer gallwch wrthod pob cwci trwy glicio “Tools”, “Internet Options”, “Privacy”, a dewis “Block all cookies” gan ddefnyddio’r dewisydd llithro. Fodd bynnag, bydd blocio pob cwci yn cael effaith negyddol ar ddefnyddioldeb llawer o wefannau, gan gynnwys yr un hon.